Cylch

Nod Cylch Meithrin Y Garnedd yw darparu’r cyfle i bob plentyn o ddwy a hanner i fanteisio ar brofiad meithrin trwy gyfrwng y Gymraeg mewn awyrgylch gynnes a chroesawus.
Mae'r pwyslais ar addysg drwy chwarae, gan fod chwarae yn sylfaenol i bob agwedd o ddatblygiad plant. Rydym yn dilyn rheolau a chanllawiau Mudiad Ysgolion Meithrin, ac yn cael ein harolygu gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Agorodd Cylch Meithrin y Garnedd ar 29ain Ebrill, 2003. Rydym wedi cofrestru fel elusen, ac yn gweithredu o dan adain Mudiad Ysgolion Meithrin. Gan mai elusen ydy'r Cylch, gwirfoddolwyr sy'n ei redeg. Y Pwyllgor sy'n gyfrifol am yr holl waith gweinyddol o redeg y Cylch o ddydd i ddydd.

Y Cylch
Mae 2 sesiwn y diwrnod, y cyntaf o 8.50y.b. – 11y.b. ac yr ail o 12.50y.h.-3.00y.h.

Ti a Fi
Mae 1 sesiwn Ti a Fi yr wythnos ar brynhawn Gwener o 1.00 y.h i 2.30 y.h. dan ofal Anti Helen.
Cyfle gwych i rieni newydd ddod i adnabod ei gilydd ac i blant greu ffrindiau newydd.

CROESO I BAWB!

Os hoffech i’ch plentyn fynychu’r Cylch yn ystod y flwyddyn nesaf, yna cysylltwch gyda ni cyn gynted â phosibl, neu am fwy o wybodaeth am y Cylch neu Ti a Fi cysylltwch â: Cylch Meithin y Garnedd ar 07796017771 neu drwy e-bost cylch@cylchygarnedd.org.uk